Prohlášení o přístupnosti

verze: 1.0.161005
© jpsk 2016, design GaVor

Povinnost předškolního vzdělávání

1) Povinné předškolní vzdělávání platí od školního roku 2017/2018

Od počátku  školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

Ve školním roce 2022/2023 je toto vzdělávání povinné pro děti narozené od 1.9.2016 do 31.8.2017 a děti,  u kterých u zápisu do I. ročníků základní školy bylo rozhodnuto o odkladu školní docházky. Výjimkou jsou děti, které navštěvují přípravnou třídu.

2) Povinnost předškolního vzdělávání  - povinnost rodičů

Zákonný zástupce má povinnost přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v místě trvalého bydliště pokud zákonný zástupce nezvolí pro své dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.

Nesplnění povinnosti je přestupkem podle §182a  školského zákona a zákonný zástupce se vystavuje postihu.

3) Forma povinného předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, rozsah je stanoven zvláštním předpisem. Děti jsou povinny se vzdělávat minimálně 4 hodiny denně.

Povinnost se nevztahuje na období  školních prázdnin v základních a středních školách, jarní prázdniny jsou určeny podle okresů. Ministerstvo školství vydává každý rok přehled prázdnin a všech termínů, které se týkají organizace školního roku. Tento materiál je dostupný na webových stránkách MŠMT- ČR, najdete ho také na našich webových stránkách v menu pod názvem „Organizace školního roku“

4) Omlouvání neúčasti ze vzdělávání

 • Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání neúčasti na vzdělávání stanoví školní řád.
 • Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
 • Zákonný zástupce dítěte je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte v MŠ, nejpozději do tří dnů - ústně, písemně, e-mailem nebo telefonicky, sms.
 • Absenci dítěte omlouvají zákonní zástupci dítěte.
 • Ředitelka školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit dítě na žádost jeho zákonného zástupce a jeho vyzvednutí v MŠ zcela nebo z části dne.
 • Odhlášení stravného ve školní jídelně musí zákonný zástupce odhlásit telefonicky nebo písemně nejpozději do 7:00 hod. dne, ve kterém nebude dítě přítomno.
 • Odhlášení stravného v nepřítomnosti dítěte v době prázdnin (dle organizačního řádu školy) je zákonný zástupce povinen dítě odhlásit jakýmkoli způsobem vždy.
 • V odůvodněných případech může MŠ požadovat potvrzení o zdravotním stavu od lékaře.
 • Za omluvitelnou absenci dítěte se považuje návštěva lékaře, nemoc a důležité rodinné nebo osobní důvody.

5) Jiný způsob plnění předškolního vzdělávání

Individuální vzdělávání

Uskutečňuje se bez pravidelné  denní docházky do mateřské školy.

Tuto formu vzdělávání může zákonný zástupce zvolit v odůvodněných případech. Pokud má být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, musí tuto skutečnost rodič oznámit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (květen před počátkem školního roku).

V průběhu školního roku může být individuální vzdělávání zahájeno nejdříve dnem kdy je oznámení zákonného zástupce doručeno ředitelce školy.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

 • jméno a příjmení,
 • rodné číslo dítěte,
 • místo trvalého pobytu,
 • období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 • důvody pro individuální vzdělávání

Ředitelka školy doporučí rodičům oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno, tyto oblasti vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, jsou to jakési osnovy, podle kterých se děti v mateřské škole vzdělávají.

Úkolem mateřské školy je pak sledovat a ověřovat  úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech rozvoje dítěte, doporučovat rodičům postupy při vzdělávání a  zároveň určovat způsob a termín ověření, a to ustanovením ve školním řádu.

Jedná se vlastně o povinné ověření získaných „znalostí a dovedností dítěte“, které musí být uskutečněno v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. Zákonný zástupce bude s termíny seznámen.

Rodič má povinnost zajistit účast dítěte u ověření. Pokud tak neučiní ani v náhradním termínu, ředitelka musí ukončit individuální vzdělávání. Dále už nelze dítě individuálně vzdělávat a je zařazeno k pravidelné docházce do mateřské školy.

Vzdělávání v přípravné třídě

Tato třída je určena pro děti, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl povolen odklad  povinné školní docházky.

O odkladu povinné školní docházky rozhoduje ve správním řízení ředitel příslušné základní školy a to na žádost rodičů a na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky

Vzdělávání podle zahraničního vzdělávacího programu ve škole, kterou v ČR zřídil cizí stát, právnická osoba nebo cizí státní občan a ve které Ministerstvo školství ČR povolilo povinnou školní docházku.

Pokud máte další dotazy, můžete se obrátit na ředitelku školy.

Všechny povinnosti, které se týkají povinného předškolního vzdělávání vycházejí z platných právních předpisů, zejména ze zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o povinné předškolní docházce najdete i zde:

http://www.msmt.cz/file/40102/

http://www.msmt.cz/file/40105/