Prohlášení o přístupnosti

verze: 1.0.161005
© jpsk 2016, design GaVor

Praktické informace pro rodiče

Uzamykání MŠ z důvodu bezpečnosti

Mateřská škola je z důvodu bezpečnosti uzamknuta po celou její provozní dobu. Vstup do budovy umožní čip nebo naskenovaný otisk prostu pouze zákonným zástupcům a zmocněným osobám, a to v době:

6.00h - 8.30h

11.45h - 12.30h

14.00h - 16.00h

V případě potřeby v době mimo čas možného přístupu zvoňte na příslušný zvonek u vstupních dveří.

Kdy vyzvedávat děti po obědě?

Vyzvedávání dětí po obědě je od 11.50 do 12:30 hodin. Pokud do MŠ přijdete dřív, nechte své dítě v klidu naobědvat, počkejte na něj v šatně a na třídu zvoňte až v uvedený čas.

Kdy vyzvedávat děti odpoledne?

Odchod dětí z MŠ odpoledne je v době od 14:15 do 16:00 hodin. Děti se rozcházejí ze svých tříd  ( od 15.30 – 16hodin ze třídy rozcházecí ) a v letních měsících možnost rozcházení i ze školní zahrady.

Provoz MŠ končí v 16:00 hodin, kdy se budova  zamyká.

Snažte se vyzvedávat své děti včas. 

Pokud tak neučiníte ?

Pozdní vyzvedávání dítěte z mateřské školy po ukončení provozu

  • Zákonný zástupce má zákonnou povinnost si dítě vyzvednout v určené době. Pokud tak neučiní, pedagogický pracovník jej telefonicky kontaktuje. Délka provozní doby mateřské školy je stanovena ve školním řádu.
  • Pokud  zákonný zástupce písemně pověří k vyzvednutí jinou osobu (pro případ nedostupnosti zákonného zástupce) a uvede na ní telefonický kontakt, pedagogický pracovník kontaktuje tuto osobu v případě, že zákonný zástupce není v daném okamžiku dostupný na žádném poskytnutém kontaktu.
  • V případě, že není dostupný zákonný zástupce ani pověřená osoba, je pedagogický pracovník povinen dále vykonávat dohled nad dítětem, což v praxi znamená zůstat s ním v mateřské škole. Na straně pedagogického pracovníka se tak (v závislosti na konkrétní situaci) bude jednat o přespočetné hodiny nad stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti.
  • Pedagogický pracovník je povinen se dále průběžně pokoušet kontaktovat zákonné zástupce, případně písemně pověřené osoby. Pokud se pedagogickému pracovníkovi nepodaří kontaktovat žádnou výše uvedenou osobu, je oprávněn kontaktovat orgán sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD). Pro získání kontaktu na osobu, která má ze strany OSPOD pohotovostní službu, může pedagogický pracovník kontaktovat příslušný obecní úřad nebo Policii ČR, případně Městskou policii, pokud v obci působí.
  • Ve spolupráci s policií pedagogický pracovník zajistí předání dítěte pracovníkovi OSPOD. Zajistí přitom, aby  s ohledem na psychiku dítěte bylo toto jednání  klidné a ve vztahu k dítěti vstřícné, uklidňující a podporující.
  • Pedagogický pracovník není oprávněn svévolně opustit s dítětem prostory mateřské školy a dítě předat v místě jeho bydliště nebo jiné osobě, než zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Nepřípustné je i zajištění péče o dítě v bydlišti pedagogického pracovníka.
  • Zaměstnavatel uhradí zaměstnanci plat (příp. mzdu) a příplatek za přespočetné hodiny nad stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti a má regresní nárok vůči zákonnému zástupci. Zákonný zástupce má ve smyslu § 2910 6 občanského zákoníku povinnost k náhradě škody. Škoda se podle § 2951 7 občanského zákoníku hradí v penězích a podle § 2952 občanského zákoníku se hradí skutečná škoda. Zákonný zástupce tak nahradí nejen mzdové prostředky, ale i případné další náklady. Paragraf 2911 9 občanského zákoníku presumuje nedbalostní porušení, zákonný zástupce se povinnosti zprostí, prokáže-li, že nejednal zaviněně (§ 2910 občanského zákoníku).
  • Pokud dojde k pozdnímu převzetí dítěte po ukončení provozní doby, má mateřská škola povinnost informovat zákonné zástupce o tom, že se jedná o narušení provozu mateřské školy. V případě, že dojde k opakovanému narušení provozu mateřské školy, může ředitel po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.

Musí mé dítě ve školce spát?

Nemusí. Stačí, když odpočívá.Odpočinek je biologická potřeba každého organismu, tedy i dětského. Často se stává, že děti již doma po obědě neodpočívají, ale ve školce při čtení pohádky usnou.

Mohu nechat dítě na chodbě MŠ s tím, že do třídy dojde samo?

Ne, vždy je potřeba předat dítě paní učitelce. Totéž platí při odchodu, rodič je povinen paní učitelce oznámit, že si dítě odvádí. Je to především z bezpečnostních důvodů, ale také tím děti učíme pravidlům slušného chování.