Přístupy
Celkem
Měsíc
Týden
Dnes
Online
:
:
:
:
:
214834
0
0
0
0
verze: 1.0.161005
© jpsk 2016, design GaVor

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022

 

VÁŽENÍ  RODIČE

 

 • Na základě vydaných opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s pandemiíCOVID-19 proběhne zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
 • Zápis dětí do mateřské školy Jaroměřice nad Rokytnou proběhne ve dnech  3. – 14.5.2021
 • Způsob podání žádosti:
 1. prostřednictvím datové schránky školy,
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání.

Pro osobní podání žádosti MŠ Jaroměřice nad Rokytnou určila dny 5. a 12.5.2021. Z důvodu omezení vyšší koncentrace a vyššího pohybu osob v prostorách školy Vám nabízíme možnost zapsat se do časového harmonogramu, a to prostřednictvím telefonické domluvy na čísle 568 440 236 vždy v úředních dnech MŠ (pondělí, středa a pátek 8 – 12 hodin).

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 • Dokumenty nezbytné pro podání žádosti o předškolní vzdělávání:
 1. Žádost o předškolní vzdělávání s uvedením údajů o žadateli (dítěti) a jeho zákonném zástupci (dostupná na www stránkách MŠ- menu "O škole-Dokumenty-Dokumenty ke stažení" popřípadě v kanceláři MŠ v době úředních hodin pondělí, středa a pátek 8-12h).
 2. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
 3. Rodný list dítěte (v případě zaslání elektronickou cestou nebo poštou stačí zaslat prostou kopii rodného listu, bez ověření. Rodný list slouží pouze k ověření zákonných zástupců dítěte a v případě zaslání bude tato kopie bezprostředně skartovaná).
 4. Doložení řádného očkování dítěte.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Potvrzení lékaře o řádném očkování je přílohou žádosti o přijetí dítěte do MŠ.

 • Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2021 pěti  let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

            

             

              Mgr.Bc. Jarmila Soukupová

              ředitelka Mateřské školy Jaroměřice nad Rokytnou