Prohlášení o přístupnosti

verze: 1.0.161005
© jpsk 2016, design GaVor

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2024/2025

  I. Údaje o kritériích

Ředitelka mateřské školy Jaroměřice nad Rokytnou stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

II. Podmínky pro přijímání dětí

 • U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č.

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo

stanoveným pravidelným očkování, nebo o tom, že je proti nákaze imunní

nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

 • Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola

doklad o očkování.

 

 • Přijetí dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je podmíněno

dodáním stanoviska školského poradenského zařízení.

 

 • Vzdělávání děti v mateřské škole se organizuje pro děti zpravidla od dvou do šesti let. Při zápisu nesmí být přijato dítě, které před datem 1. 9. 2024 nedovrší věku 2 let, tj. dítě narozené 1. 9. 2022 a později.
 • Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

 

Přijímání dvouletých dětí do MŠ

Pro úspěšné zařazení dvouletého dítěte do MŠ je potřeba, aby dítě před nástupem zvládalo:

 1. dítě je přes den bez plen
 2. dítě si zvládne říct a dojít na toaletu
 3. dítě umí samo pít z hrnečku
 4. dítě jí samo lžící
 5. dítě je zvyklé na chůzi (s dětmi chodíme na vycházky – délka je přizpůsobována věku a schopnostem dětí)
 6. dítě projevuje snahu o samostatné oblékání, je z rodiny motivované k samostatnosti v sebeobsluze
 7. dítě je zvyklé respektovat určitá pravidla (nevbíhá do silnice, neutíká, když ho dospělý volá)

 

 

 

III. Kritéria

 1. Děti s povinným předškolním vzděláváním s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu mateřské školy a směrovacím číslem pošty Jaroměřice nad Rokytnou- děti v posledním roce před zahájením povinné   školní docházky a děti s odkladem školní docházky. (40 bodů)
 2. Děti, které dosáhnou k 31.8.2024  4 let s trvalým bydlištěm v příslušném školském obvodu mateřské školy a směrovacím číslem pošty Jaroměřice nad Rokytnou. (30 bodů)
 3. Děti, které dosáhnou k 31.8.2024  3 let s trvalým bydlištěm v příslušném školském obvodu mateřské školy a směrovacím číslem pošty Jaroměřice nad Rokytnou. (20 bodů)
 4. Děti, které dosáhnou k 31.8.2024  2 roky s trvalým bydlištěm v příslušném školském obvodu mateřské školy a směrovacím číslem pošty Jaroměřice nad Rokytnou (10 bodů)
 5. Děti s trvalým pobytem mimo příslušný školský obvod.

- děti s povinným předškolním vzděláváním (9 bodů)

- Děti, které dosáhnou k 31.8.2024  4 let   (8 bodů)

- Děti, které dosáhnou k 31.8.2024  3 let   (7 bodů)

V případě dosažení stejného věku dětí bude kritériem datum narození dítěte, v případě dětí mladší tří let bude kritériem přijetí úroveň samostatnosti dítěte.

U dětí dvouletých bude dalším kritériem

 • Schopnost začlenit se do výchovně vzdělávacího procesu (děti bez plen, základní prvky sebeobsluhy)  5b.

Ředitelka mateřské školy může ve zvláštních případech přihlédnout k tíživé sociální situaci dítěte

Přijímání dětí v průběhu školního roku je možné v případě volné kapacity školy, popřípadě při uvolnění místa v MŠ do výše stanovené kapacity školy. Kritériem při tom je věk dítěte a míra samostatnosti dítěte v oblasti sebeobsluhy.

 

IV.  Závěrečná ustanovení

Zrušovací účinnost: Tímto se zrušují kritéria vydaná pro přijímání dětí ve školním roce 2022/2023. Nová kritéria jsou závazná pro všechny zaměstnance mateřské školy a rodičovskou veřejnost.

 

 

Účinnost: od 31.3.2024

                                                   

                                                                                Mgr.Bc. Jarmila Soukupová

                                                                        ředitelka MŠ Jaroměřice nad Rokytnou