Prohlášení o přístupnosti

verze: 1.0.161005
© jpsk 2016, design GaVor

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023

  I. Údaje o kritériích

Ředitelka mateřské školy Jaroměřice nad Rokytnou stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

II. Podmínky pro přijímání dětí

 • U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č.

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo

stanoveným pravidelným očkování, nebo o tom, že je proti nákaze imunní

nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

 • Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola

doklad o očkování.

 

 • Přijetí dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je podmíněno

dodáním stanoviska školského poradenského zařízení.

 

 • Vzdělávání děti v mateřské škole se organizuje pro děti zpravidla od dvou do šesti let. Při zápisu nesmí být přijato dítě, které před datem 1. 9. 2022 nedovrší věku 2 let, tj. dítě narozené 1. 9. 2020 a později.
 • Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

 

Přijímání dvouletých dětí do MŠ

Pro úspěšné zařazení dvouletého dítěte do MŠ je potřeba, aby dítě před nástupem zvládalo:

 1. dítě je přes den bez plen
 2. dítě si zvládne říct a dojít na toaletu
 3. dítě umí samo pít z hrnečku
 4. dítě jí samo lžící
 5. dítě je zvyklé na chůzi (s dětmi chodíme na vycházky – délka je přizpůsobována věku a schopnostem dětí)
 6. dítě projevuje snahu o samostatné oblékání, je z rodiny motivované k samostatnosti v sebeobsluze
 7. dítě je zvyklé respektovat určitá pravidla (nevbíhá do silnice, neutíká, když ho dospělý volá)

III. Kritéria

 1. Děti s povinným předškolním vzděláváním s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu mateřské školy - děti v posledním roce před zahájením povinné   školní docházky a děti s odkladem školní docházky. (40b)
 2. Děti, které dosáhnou k 31.8.2022  4 let s trvalým bydlištěm v příslušném školském obvodu mateřské školy. (30b)
 3. Děti, které dosáhnou k 31.8.2022  3 let s trvalým bydlištěm v příslušném školském obvodu mateřské školy. (20b)
 4. Děti, které dosáhnou k 31.8.2022  2 roky s trvalým bydlištěm v příslušném školském obvodu mateřské školy. (10b)
 5. Děti s trvalým pobytem mimo příslušný školský obvod. Přijímacím kritériem bude věk dítěte. (5ti leté-7b, 4 leté-6b, 3 leté- 5b).

V případě dosažení stejného věku dětí bude kritériem datum narození dítěte, v případě dětí do tří let bude kritériem přijetí úroveň samostatnosti dítěte.

U dětí dvouletých bude dalším kritériem

 • Schopnost začlenit se do výchovně vzdělávacího procesu (děti bez plen, základní prvky sebeobsluhy)  5b

Ředitelka mateřské školy může ve zvláštních případech přihlédnout k tíživé sociální situaci dítěte

Přijímání dětí v průběhu školního roku je možné v případě volné kapacity školy, popřípadě při uvolnění místa v MŠ do výše stanovené kapacity školy.

 

IV.  Závěrečná ustanovení

Zrušovací účinnost: Tímto se zrušují kritéria vydaná pro přijímání dětí ve školním roce 2021/2022. Nová kritéria jsou závazná pro všechny zaměstnance mateřské školy a rodičovskou veřejnost.

 

 

Účinnost: od 7. 4. 2022 

                                                   

                                                                                Mgr.Bc. Jarmila Soukupová

                                                                        ředitelka MŠ Jaroměřice nad Rokytnou