Přístupy
Celkem
Měsíc
Týden
Dnes
Online
:
:
:
:
:
190099
655
2004
48
16
verze: 1.0.161005
© jpsk 2016, design GaVor

Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021

 Zápis do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 bude probíhat ve dnech 5. a 6. května 2020 vždy od 8 - 16 hodin

 • Pro snadnější průběh zápisu dětí do mateřské školy nabízíme Vám, rodičům, možnost zapsat se do časového harmonogramu zápisu. Tento časový rozpis bude k dispozici ve vstupní hale mateřské školy od úterý 14.4.2020, a to vždy od  6 – 8.30h  a  od  14 – 16h .
 • Pořadí, v jakém se k zápisu se svým dítětem dostavíte, o přijetí či nepřijetí nerozhoduje. Určující jsou stanovená kritéria.
 • K zápisu s sebou přineste Váš občanský průkaz, vyplněnou Žádost o přijetí spolu s lékařským potvrzením, které je součástí této žádosti, a rodný list dítěte.
 • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání je k dispozici v mateřské škole nebo přímo ke stažení zde

                                                          smiley TĚŠÍME   SE  NA  VÁS  I NA  VAŠE  DĚTI smiley

.

 • Podle §34 odst.1 školského zákona je od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, až do zahájení povinné školní docházky, je pro děti předškolní vzdělávání povinné.
 • O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy po ukončení přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání na základě kritérií stanovených  ředitelkou školy o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ.
 • Zákonní zástupci předávají veškerou vyplněnou dokumentaci /žádost, evidenční list, případné rozhodnutí ZŠ o odkladu školní docházky aj./ o dítěti ředitelce mateřské školy ve stanoveném termínu.
 • Rozhodnutí o nepřijetí dítěte obdrží rodič v zákonné lhůtě dle správního řádu. O přijetí dítěte bude zákonný zástupce informován zveřejněním seznamu přijatých dětí pod registračními čísly na dostupném místě ve škole, ve vývěsce před MŠ I prostřednictvím webových stránek.
 • O přijetí dítěte s potřebou podpůrných opatření rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko- psychologické poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření.
 • Při prvotním vstupu dítěte do mateřské školy je nabízen individuálně adaptační režim, který zajistí postupné seznámení dítěte s prostředím a postupné navazování nových kontaktů. Délku a potřebnost adaptačního procesu dohodne pedagog se zákonným zástupcem na základě podmínek a především potřeb dítěte.
 • Dítě, které začíná mateřskou školu navštěvovat, by mělo zvládnout základní společenské a osobní návyky (samostatně chodit, umět jíst lžící, pít z hrnečku nebo sklenice, používat WC, nenosit plíny, umět smrkat, nepoužívat dudlík, umýt se, oblékat a obouvat se s dopomocí).