Přístupy
Celkem
Měsíc
Týden
Dnes
Online
:
:
:
:
:
213086
384
1335
93
3
verze: 1.0.161005
© jpsk 2016, design GaVor

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021

  1. Údaje o kritériích

Ředitelka mateřské školy Jaroměřice nad Rokytnou stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

2. Podmínky pro přijímání dětí

 • U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č.

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo

stanoveným pravidelným očkování, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 • Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování.
 • Přijetí dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je podmíněno dodáním stanoviska školského poradenského zařízení.
 • Vzdělávání dětí v mateřské škole se organizují pro děti zpravidla od dvou do šesti let. Při zápisu nesmí být přijato dítě, které před datem 1. 9. 2020 nedovrší věku 2 let, tj. dítě narozené 1. 9. 2018 a později

Přijmání dvouletých  dětí do MŠ

Pro úspěšné zařazení dvouletého dítěte do MŠ je potřeba, aby dítě před nástupem zvládalo:

 1. dítě je přes den bez plen
 2. dítě si zvládne říct a dojít na toaletu
 3. dítě umí samo pít z hrnečku
 4. dítě jí samo lžící
 5. dítě je zvyklé na chůzi (s dětmi chodíme na vycházky – délka je přizpůsobována věku a schopnostem dětí)
 6. dítě projevuje snahu o samostatné oblékání, je z rodiny motivované k samostatnosti v sebeobsluze
 7. dítě je zvyklé respektovat určitá pravidla (nevbíhá do silnice, neutíká, když ho dospělý volá)

  3. Kritéria

1)  Povinné předškolní vzdělávání - děti v posledním roce před zahájením povinné   školní docházky a děti s odkladem školní docházky.

2) Věk dětí – přednostně budou přijímány děti k celodenní docházce s trvalým pobytem v Jaroměřicích n. Rok a přilehlých obcích v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity MŠ.

Dosažený věk dítěte

celodenní docházka

polodenní a omezená docházka

k 31.8.2020

4 roky

3 roky

4 roky

3 roky

10b

8b

3b

2b

k 31.12.2020

3 roky

6b

1b

k 31.3.2021

3 roky

 

4b

 

           

 

 • Trvalý pobyt dítěte v Jaroměřicích n./R. včetně přilehlých částí  5b
 • Trvalý pobyt dítěte v obcích s PSČ Jaroměřice nad Rokytnou  3b
 • Schopnost začlenit se do výchovně vzdělávacího procesu (děti bez plen, základní prvky sebeobsluhy)  5b
 • Ředitelka mateřské školy může ve zvláštních případech přihlédnout k tíživé sociální situaci dítěte

Přijímání dětí v průběhu školního roku je možné pouze při uvolnění místa v MŠ do výše stanovené kapacity školy.

4.  Závěrečná ustanovení

Zrušovací účinnost: Tímto se zrušují kritéria vydaná pro přijímání dětí ve školním roce 2019 / 2020. Nová kritéria jsou závazná pro všechny zaměstnance mateřské školy a rodičovskou veřejnost.

Účinnost: od 14. 4. 2020 

                                                   

                                                                                Mgr. Bc.Jarmila Soukupová

                                                                        ředitelka MŠ Jaroměřice nad Rokytnou